Ajuda i informació
Què és?
Aquest espai s'ha creat per oferir-te com a subscriptor de l'ARA com el vostre mitjà de comunicació de referència.
Aquí trobareu diferents activitats i experiències que seleccionem especialment per a vosaltres i que intentarem oferir-vos amb condicions avantatjoses.
També des d'aquest espai podràs accedir a modificar el teu perfil i la teva subscripció, i convidar els teus amics a provar l'ARA amb una subscripció digital gratuïta.
Acollir-se a les ofertes
Per a cada oferta s'ofereix informació adequada per poder fer la selecció de manera senzilla i còmoda. Us podeu acollir a l'oferta segons el que s'indiqui individualment en cadascuna.
És imprescindible tenir la sessió oberta de cada usuari per poder identificar l'estat de la subscripció.
Carnet de subscriptor
Aquest carnet és personal i intransferible. El carnet de subscriptor s'ha creat per a la identificació i l'ús exclusiu dels subscriptors en les ofertes de l'espai del subscriptor i no per a cap altre ús relacionat amb el diari en paper o accés digital.
Segons els períodes de renovació de cada subscripció, es modificarà automàticament la data de validesa d'aquest carnet.
ajuda